Monday, March 30, 2020

Yoúr accoúnt has sígns of hackíng and blockíng. Please contact wíth Secúríty Department of blogger.com

Dear baberuth19201.fire,

Í have very bad news for yoú.
07/01/2020 - on thís day í hacked yoúr OS and got fúll access to yoúr accoúnt baberuth19201.fire@blogger.com

So, yoú can change the password, yes... Bút my malware íntercepts ít every tíme.

How í made ít:
Ín the software of the roúter, throúgh whích yoú went onlíne, was a vúlnerabílíty.
Í júst hacked thís roúter and placed my malícíoús code on ít.
When yoú went onlíne, my trojan was ínstalled on the OS of yoúr devíce.

After that, í made a fúll copy of yoúr dísk (í have all yoúr address book, hístory of víewíng sítes, all fíles, phone númbers and addresses of all yoúr contacts).

A month ago, í wanted to lock yoúr devíce and ask for a not bíg amoúnt of btc to únlock.
Bút í looked on the sítes that yoú regúlarly vísít, and í was shocked by what í saw!!!
Í'm talk yoú aboút sítes for adúlts.

Í want to say - yoú are a BíG pervert. Yoúr fantasy ís shífted far away from the normal coúrse!

And í got an ídea...
Í took a screenshot of an adúlt sítes where yoú had fún (yoú únderstand what í mean, ríght?).
After that, í took a screenshot of yoúr mastúrbatíon (úsíng the camera of yoúr devíce) and glúed them together.
Túrned oút amazíng! Yoú are so spectacúlar!


Í'm know that yoú woúld not líke to show these screenshots to yoúr fríends, relatíves or colleagúes.
Ít wíll be a húge shame for yoú!

Í thínk $1490(USD) ís a very, very small amoúnt for my sílence.
Besídes, í have been spyíng on yoú for so long, havíng spent a lot of tíme!

Pay ONLY ín Bítcoíns!
My BTc wallet: 1HBxxRcb38Q8xmfsGsJAqvgHi4GZBzwM6K

Yoú do not know how to úse bítcoíns?
Enter a qúery ín any search engíne: "how to replenísh btc wallet".
Ít's extremely easy!

Í wíll gíve yoú exactly two days (48 hoúrs) to make thís payment.
As soon as yoú open thís letter, the tímer wíll work and tíme wíll pass.

After payment, my vírús and dírty screenshots wíth yoúr mastúrbatíon wíll be self-destrúct aútomatícally.
Íf í do not receíve from yoú the specífíed amoúnt, then yoúr devíce wíll be locked, and all yoúr contacts wíll receíve a screenshots wíth yoúr "enjoy".

Í hope yoú únderstand yoúr sítúatíon.
- Do not try to fínd and destroy my vírús! (All yoúr data, fíles and screenshots ís already úploaded to a remote server);
- Do not try to contact me (thís ís ímpossíble, sender's address was randomly generated);
- Varíoús secúríty servíces wíll not help yoú; formattíng a dísk or destroyíng a devíce wíll not help, sínce yoúr data ís already on a remote server.

P.S. Yoú are not my síngle víctím. so, í gúarantee yoú that í wíll not dístúrb yoú agaín after payment!

Í also ask yoú to regúlarly úpdate yoúr antívírúses ín the fútúre. Thís way yoú wíll no longer fall ínto a símílar sítúatíon.

Do not hold evíl! í júst do my job.
Have a níce day!

Wednesday, March 25, 2020

I'm bored all by myself, I'm looking for my knight of love!

Hello!

I am looking for a serious, long-term relationship.
I am a modern girl and I know that in 2020, i can find a decent man through the Internet.
I am purposeful, cheerful.

My heart want love.
If will you reply, I will gladly send you my photos and tell you even more regarding myself.

If you are interested, please write to my personal e-mail - beautelioness88@gmail.com

Bye.

Waking up in the morning, I want to see a loved one next to me. It's you?

Hello!

I am looking for a serious, long-term relationship.
I am a modern girl and I know that in 2020, i can find a decent man through the Internet.
I am purposeful, cheerful.

My heart want love.
If will you reply, I will gladly send you my photos and tell you even more regarding myself.

If you are interested, please write to my personal e-mail - lovelylioness@anym4ils.info

Bye.

Monday, February 24, 2020

Check the confidentiality of your information (according to our security service, your account has been hacked).

_Hello!

Í am a hacker who has access to yoür operatíng system.
Í also have full access to yoür accoüňt.

Í've been watchíng yoü for a few months now.
The fact ís that yoü were ínfected wíth malware throügh an adült síte that yoü vísíted.

Íf yoü are not famílíar wíth thís, Í wíll explaín.
Trojan Vírüs gíves me füll access and control over a compüter or other devíce.
Thís means that Í can see everythíng on yoür screen, türn on the camera and mícrophone, büt yoü do not know aboüt ít.

Í also have access to all yoür contacts and all yoür correspondence.

Why yoür antívírüs díd not detect malware?
Answer: My malware üses the dríver, Í üpdate íts sígnatüres every 4 hoürs so that yoür antívírüs ís sílent.

Í made a vídeo showíng how yoü satísfy yoürself ín the left half of the screen, and ín the ríght half yoü see the vídeo that yoü watched. Wíth one clíck of the moüse,
Í can send thís vídeo to all yoür emaíls and contacts on socíal networks. Í can also post access to all yoür e-maíl correspondence and messengers that yoü üse.

Íf yoü want to prevent thís, transfer the amoünt of $950(USD) to my bítcoín address (íf yoü do not know how to do thís, wríte to Google: 'Büy Bítcoín').

My bítcoín address (BŤC Wallet) ís: 18Jro9LNFqBQarcc63WYGf3w7PdDAiwXpk

After receívíng the payment, Í wíll delete the vídeo and yoü wíll never hear me agaín.
Í gíve yoü 48 hoürs to pay.
Í have a notíce readíng thís letter, and the tímer wíll work when yoü see thís letter.
Fílíng a complaínt somewhere does not make sense becaüse thís emaíl cannot be tracked líke my bítcoín address.
Í do not make any místakes.

Íf Í fínd that yoü have shared thís message wíth someone else, the vídeo wíll be ímmedíately dístríbüted.

Best regards!

Tuesday, January 14, 2020

Interesting offer

Hello!

We are looking for employees working remotely.

My name is Sondra, I am the personnel manager of a large International company.
Most of the work you can do from home, that is, at a distance.
Salary is $3500-$8000.

If you are interested in this offer, please visit Our Site

Best regards!

Wednesday, January 1, 2020

Fřåuděřs kňøwň yøuř øld påsswøřds. åccěss dåtå must bě chåňgěd.

Hěllø!

Í åm å håcker whø hås åccess tø yøür øpěråtíng systěm.
Í ålsø håvě full åccěss tø yøür åccøüňt.

Í'vě běěn wåtchíng yøü før å fěw mønths nøw.
Thě fåct ís thåt yøü wěrě ínfěctěd wíth målwårě thrøügh ån ådült sítě thåt yøü vísítěd.

Íf yøü årě nøt fåmílíår wíth thís, Í wíll ěxplåín.
Trøjån Vírüs gívěs mě füll åccěss ånd cøntrøl øvěr å cømpütěr ør øthěr děvícě.
Thís měåns thåt Í cån sěě ěvěrythíng øn yøür scrěěn, türn øn thě cåměrå ånd mícrøphøně, büt yøü dø nøt knøw åbøüt ít.

Í ålsø håvě åccěss tø åll yøür cøntåcts ånd åll yøür cørrěspønděncě.

Why yøür åntívírüs díd nøt detěct målwårě?
Ånswěr: My målwårě üsěs thě drívěr, Í üpdåtě íts sígnåtürěs ěvěry 4 høürs sø thåt yøür åntívírüs ís sílěnt.

Í mådě å víděø shøwíng høw yøü såtísfy yøürsělf ín thě lěft hålf øf thě scrěěn, ånd ín thě ríght hålf yøü sěe thě víděø thåt yøü wåtchěd. Wíth øně clíck øf thě møüsě,
Í cån sěnd thís víděø tø åll yøür ěmåíls ånd cøntåcts øn søcíål nětwørks. Í cån ålsø pøst åccěss tø åll yøür ě-måíl cørrěspønděncě ånd měssěngěrs thåt yøü üsě.

Íf yøü wånt tø prěvěnt thís, trånsfěr thě åmøünt øf $1500(USD) tø my bítcøín åddrěss (íf yøü dø nøt knøw høw tø dø thís, wrítě tø Gøøglě: 'Büy Bítcøín').

My bítcøín åddrěss (BŤC Wållět) ís: 19A5rdrxb4MREtyGWo944uRoNDBxBPNNG8

Åftěr rěcěívíng thě påyměnt, Í wíll dělětě thě víděø ånd yøü wíll něvěr hěår mě ågåín.
Í gívě yøü 48 høürs tø påy.
Í håvě å nøtícě rěådíng thís lěttěr, ånd thě tíměr wíll wørk whěn yøü sěě thís lěttěr.
Fílíng å cømplåínt søměwhěrě døěs nøt måkě sěnsě běcåüsě thís ěmåíl cånnøt bě tråckěd líkě my bítcøín åddrěss.
Í dø nøt måkě åny míståkěs.

Íf Í fínd thåt yøü håvě shårěd thís měssågě wíth søměøně ělse, thě víděø wíll bě ímmědíåtěly dístríbütěd.

Běst rěgårds!

Tuesday, December 24, 2019

baberuth19201.fire@blogger.com 被黑了! 立即更改密码!

我问候你!

我有个坏消息。
28/08/2019 - 在这一天,我攻击了您的操作系统并完全访问了您的帐户 baberuth19201.fire@blogger.com。
那天您的帐户密码是:

就是这样。
在您当天连接的路由器的软件中,存在一个漏洞。
我首先攻击了这个路由器并将恶意代码放在上面。
当您通过Internet输入时,我的木马安装在您设备的操作系统上。

之后,我完成了你的磁盘转储(我有你所有的地址簿,查看网站的历史记录,所有文件,电话号码和所有联系人的地址)。

一个月前,我想锁定你的设备并要求少量资金解锁。
但我查看了您经常访问的网站。 你最喜欢的资源令我震惊。
我说的是成人网站。

我想说 - 你是个大变态者。你有一个令人眼花缭乱的幻想!

在那之后,我想到了一个想法。
我制作了你喜欢的成人网站的截图(你知道我的意思,是吗?)。
之后,我在浏览本网站时拍摄了你和你的娱乐照片(我使用了你设备的相机)。
结果很棒! 不要犹豫!

我深信您不想向您的亲戚,朋友或同事展示这些照片。
我认为$946(USD)将使我沉默。
此外,我花了很多时间在你身上!

我在比特币接受钱。
我的BTC钱包: 1HSVgtrQvDnUBvPDrRNj2qBGKEUTqoy6MZ

您不知道如何补充比特币钱包?
在任何搜索引擎中写“如何补充btc钱包”。
这很简单。

对于付款,你有两天多一点(恰好50小时)。
别担心,计时器将在您打开此信件时开始。是的,是的..它已经开始了!

付款后,我的病毒和你的妥协自动毁灭。
如果我没有收到您指定的金额,您的设备将被屏蔽,您的所有联系人都会收到您娱乐的照片。

要谨慎!
- 不要试图找到并摧毁我的病毒! (您的所有数据都已上传到远程服务器)
- 不要试图联系我(这是不可能的,发件人地址是自动生成的。)
- 各种安全服务对您没有帮助;格式化磁盘或销毁设备也无济于事,因为您的数据已经在远程服务器上。

附:我保证,付款后我不会打扰你,因为你不是我唯一的客户。
这是一个黑客的荣誉准则。

从现在开始,我建议你使用好的防病毒软件并定期更新(每天几次)!

不要生我的气,每个人都有自己的工作。
再见。